Wilkowicka 53
44-180 Toszek
tel. 32 233 42 27
gees@gees.com.pl

Sprzedaż nawozów

SPRZEDAŻ NAWOZÓW AZOTOWYCH

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku zobowiązani jesteśmy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają zastosowanie do całego łańcucha dostaw określonych prekursorów tj. producent – dystrybutor – punkt handlowy – rolnik.

1. Zgodnie z definicją prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom wskazaną w ww. akcie prawnym, w naszej stałej ofercie następujące nawozy rolnicze posiadają w swoim składzie powyżej 16 % azotu wyrażonych stosunkiem wagi do azotanu amonu: Saletra Amonowa (Anvil, Pulan, Zaksan), Saletrzak, Salmag. Zgodnie z art. 7 ww. rozporządzenia informujemy, iż nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu weryfikacją określoną w rozporządzeniu w następujący sposób (Artykuł 8 pkt 2 do 4.):

2. W celu sprawdzenia, czy potencjalny nabywca jest użytkownikiem zawodowym lub innym podmiotem gospodarczym, podmiot gospodarczy, który udostępnia użytkownikowi zawodowemu lub innemu podmiotowi gospodarczemu prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom, przy każdej transakcji zwraca się o następujące informacje, chyba że w ciągu jednego roku poprzedzającego datę tej transakcji informacje dotyczące tego potencjalnego nabywcy zostały już sprawdzone, a dana transakcja nie różni się znacząco od poprzednich:
a) dowód tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania potencjalnego nabywcy;
b) rodzaj działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, wraz z nazwą przedsiębiorstwa, adresem oraz numerem identyfikacyjnym VAT lub innym stosownym numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa, jeżeli takowy istnieje, potencjalnego nabywcy;
c) zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom przez potencjalnego nabywcę.

3. Aby sprawdzić, jakie jest zamierzone stosowanie prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom, podmiot gospodarczy ocenia, czy zamierzone stosowanie odpowiada rodzajowi działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej potencjalnego nabywcy. Podmiot gospodarczy może odmówić przeprowadzenia transakcji, jeżeli ma uzasadnione powody, by wątpić w to, że zamierzone stosowanie jest zgodne z prawem lub że potencjalny nabywca zamierza stosować prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom do celu zgodnego z prawem. Podmiot gospodarczy zgłasza takie transakcje lub próby ich przeprowadzenia zgodnie z art. 9.

4. Na potrzeby sprawdzenia zgodności z niniejszym rozporządzeniem oraz zapobiegania nielegalnemu wytwarzaniu materiał ów wybuchowych i jego wykrywania podmioty gospodarcze przechowują informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przez 18 miesięcy od dnia transakcji. W tym okresie informacje te udostępniane są na potrzeby inspekcji na żądanie krajowych organów kontroli lub organów ścigania.