Wilkowicka 53
44-180 Toszek
tel. 32 233 42 27
gees@gees.com.pl

Skup złomu

Prowadzący punkt skupu złomu i metali ma obowiązek żądać okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) od osoby przekazującej odpady w celu weryfikacji i udokumentowania tego na formularzu przyjęcia odpadów, lub odmówić przyjęcia odpadów, jeśli osoba przekazująca odpad nie okaże takiego dokumentu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i przedstawicieli firm dostarczających złom i odpady do punktu skupu.

Dostarczony złom stalowy nie może zawierać zanieczyszczeń niemetalicznych w postaci piasku, ziemi, żużla, betonu, smoły, gumy, cementu, kamieni, drewna, tworzyw sztucznych, wody, szkła itp., oraz materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

W Punkcie Skupu Złomu nie sprzedasz takich elementów jak:

  • fragmenty torów kolejowych oraz trakcji,
  • dekle do studzienek kanalizacyjnych,
  • elementy infrastruktury komunikacyjnej,
  • znaki drogowe, barierki,
  • monety znajdujące się w obiegu.

Przedmiotów ww. nie można spieniężyć w skupie nawet wówczas, jeśli weszło się w ich posiadanie w sposób zgodny z prawem, np. odkupując mienie komunalne na licytacji lub przejmując majątek zależnej spółki.

Zużyty sprzęt AGD (np. pralki, zmywarki, lodówki, mikrofalówki i inne urzadzenia) także nie podlegają punktowi skupu złomu, takie „elektrośmieci” należy oddać do najbliższego PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Toszku znajduje się przy ul. Boguszyckiej 1 (teren oczyszczalni ścieków).

Jeżeli wartość dostarczanego złomu przez osobę fizyczną przekracza 1000 zł, sporządzany jest formularz PCC-3, naliczany jest i pobierany podatek 2% od tej transakcji oraz odprowadzany przez kupującego do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie dotyczy to firm i osób prowadzących działalności gospodarczą, dokonujących sprzedaży złomu w ramach ich działalności, w takim przypadku sprzedawcę (klienta skupu) obowiązuje wystawienie stosownego dokumentu w systemie BDO – Bazie Danych Odpadowych oraz faktury dokumentującej sprzedaż złomu.