Wilkowicka 53
44-180 Toszek
tel. 32 233 42 27
gees@gees.com.pl

Paragon z NIP

PARAGON Z NIP NABYWCY DO KWOTY 450ZŁ BRUTTO STANOWI FAKTURĘ UPROSZCZONĄ

Przedsiębiorco! – zgodnie z przepisami – art.106e ust.5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze zmianami – PARAGON do kwoty 450zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi FAKTURĘ UPROSZCZONĄ. Tym samym, sklep nie wystawia faktur do paragonów do kwoty 450zł brutto.

JEŻELI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZAMIAST PARAGONU, ZGŁOŚ TAKI ZAMIAR KASJEROWI PRZED TRANSAKCJĄ.

Przepis stanowi: faktura uproszczona nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, ale musi zawierać NIP nabywcy. Tym samym, wystawiony paragon do kwoty 450zł brutto spełnia w/w warunki i jest traktowany jako zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy, a przedsiębiorca który nabył towary i usługi może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu na podstawie takiego dokumentu.

W praktyce oznacza to, że od dnia 03.04.2020 nie należy do takiego paragonu wystawiać faktury do paragonu.

ZAKAZ WYSTAWIANIA FAKTUR DLA FIRM DO PARAGONÓW NIEZAWIERAJĄCYCH NUMERU NIP

Uprzejmie informujemy że od dnia 1 września 2019 .r zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku VAT (art. 106B ust. 4 I 5) nie wystawiamy faktur VAT na podstawie paragonów.

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer. ”

“5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”