Informacje handlowe

PARAGON Z NIP NABYWCY DO KWOTY 450ZŁ BRUTTO STANOWI FAKTURĘ UPROSZCZONĄ

Przedsiębiorco! - zgodnie z przepisami - art.106e ust.5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze zmianami - PARAGON do kwoty 450zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi FAKTURĘ UPROSZCZONĄ. Tym samym, sklep nie wystawia faktur do paragonów do kwoty 450zł brutto.

JEŻELI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZAMIAST PARAGONU, ZGŁOŚ TAKI ZAMIAR KASJEROWI PRZED TRANSAKCJĄ.


Przepis stanowi: faktura uproszczona nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, ale musi zawierać NIP nabywcy. Tym samym, wystawiony paragon do kwoty 450zł brutto spełnia w/w warunki i jest traktowany jako zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy, a przedsiębiorca który nabył towary i usługi może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu na podstawie takiego dokumentu.

W praktyce oznacza to, że od dnia 03.04.2020 nie należy do takiego paragonu wystawiać faktury do paragonu.


SPRZEDAŻ WĘGLA

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697) od 1 stycznia 2019 roku przy zakupie wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego w ilości przekraczającej 200 kg, wymagane jest podanie przez kupującego dodatkowych danych osobowych, które zgodnie ze znowelizowanym prawem muszą znaleźć się na fakturze oraz w oświadczeniu dotyczącym powodu zwolnienia, które to każdorazowo musi zostać czytelnie podpisane w momencie zakupu lub osobę odbierającą dostawę.

W przypadku zakupu przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wymagane jest jedynie wskazanie: nazwy, adresu siedziby lub zamieszkania oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

W przypadku zakupu węgla przez osoby fizyczne, niezbędne jest podanie takich informacji jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (tylko dowód osobisty lub paszport) oraz numer PESEL.

Zgodnie z art. 31a ust. 3g, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane do okazania sprzedawcy dokumentu wskazanego powyżej w celu potwierdzenia tożsamości, dlatego zarówno nasi sprzedawcy na składach jak i pracownicy dowożący węgiel do Państwa domów będą prosić o okazanie takiego dokumentu przed podpisaniem oświadczenia i wydaniem towaru.


Jeśli odbierającym towar będzie inna osoba niż wskazana na fakturze jako kupujący, należy takiej osobie udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Zdajemy sobie sprawę, że taki wymóg może być dla Państwa kłopotliwy i dlatego dopełnimy wszelkich starań, aby cała procedura odbywała się w najbardziej jak to możliwe uproszczony sposób. Pragniemy również zapewnić, że Państwa wrażliwe dane są całkowicie bezpieczne i wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym nowelizacją. Informujemy, że w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jako sprzedający wyroby węglowe mamy obowiązek dodatkowo doliczyć do ceny węgla podatek akcyzowy.

Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r. poz. 1697 Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celneZAKAZ WYSTAWIANIA FAKTUR DLA FIRM DO PARAGONÓW NIEZAWIERAJĄCYCH NUMERU NIP


Uprzejmie informujemy że od dnia 1 września 2019 .r zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku VAT (art. 106B ust. 4 I 5) nie wystawiamy faktur VAT na podstawie paragonów.

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer. "

"5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”