Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest GEES – KRUPA Roman i Joachim Spółka Jawna z siedzibą w Toszku przy ul. Wilkowickiej 53, 44-180 Toszek, zwanym dalej Administratorem.

2. Kategorie danych osobowych Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: - Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON - Dane adresowe – adres zamieszkania, siedziby/oddziału firmy - Dane kontaktowe – numer telefonu, faxu, email dotyczących Pani/Pana/Państwa oraz uczestniczących w transakcjach handlowych pracowników firmy.

3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępniane stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji zamówień, transportu, reklamacji i innych niezbędnych operacji.

4. Podstawy prawne Podstawą przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. B-c Rozporządzenia

5. Źródło pochodzenia danych osobowych. Powyższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Administrator mógł pozyskać Pani/Pana/Państwa dane osobowe z zamówień, ofert handlowych, zleceń, a także z powszechnie dostępnych źródeł, między innymi Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pośrednictwem strony internetowej itp.

6. Przysługujące prawa. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: - Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. - Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - Przenoszenia danych osobowych - Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Okres przechowywania danych osobowych Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. E Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzecich.